สร้างเงินล้านก่อนเรียนจบ นานิ นิธินวกร

ISBN:

Published: April 2013

Paperback

256 pages


Description

สร้างเงินล้านก่อนเรียนจบ  by  นานิ นิธินวกร

สร้างเงินล้านก่อนเรียนจบ by นานิ นิธินวกร
April 2013 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | 256 pages | ISBN: | 5.24 Mb

พบกับ 20 เคลดลับแนวคิดการออมและการลงทุนทีใชไดผลจริง! จากเดกไทยทีสรางเงินลานดวยตัวเอง ตังแตอายุยังไมถึงยีสิบ! เรืองราวทีถายทอดในหนังสือเลมนีไมใชหลักทฤษฎี แตเปนสิงทีจับตองไดและทำไดจริง ทีสำคัญคือนาจะเปน แรงบันดาลใจ ใหคนรุนใหมเริมตนทำบางอยางในวัยทีพรMoreพบกับ 20 เคล็ดลับแนวคิดการออมและการลงทุนที่ใช้ได้ผลจริง! จากเด็กไทยที่สร้างเงินล้านด้วยตัวเอง ตั้งแต่อายุยังไม่ถึงยี่สิบ! เรื่องราวที่ถ่ายทอดในหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่หลักทฤษฎี แต่เป็นสิ่งที่จับต้องได้และทำได้จริง ที่สำคัญคือน่าจะเป็น แรงบันดาลใจ ให้คนรุ่นใหม่เริ่มต้นทำบางอย่างในวัยที่พร้อม ผู้หญิงเท่ๆ อย่าง นานิ ทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง พร้อมๆ กับมาแนะนำการ สร้างทุน ให้ชีวิตหลังการเรียนจบเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น เธอทำให้เห็นว่าการมี เงินล้าน ในวัยเรียนนั้นทำได้จริง โดยที่ก็ไม่ได้สูญเสียชีวิตของวัยรุ่นไป และการเดินห้างก็ไม่ได้เป็นเรื่องต้องห้ามของความสำเร็จ ลองคิดดูว่าถ้าวัยรุ่นคนหนึ่งเรียนจบ มีเงินก้อนหนึ่งเป็นหน้าตัก แรงกังวลในการหางานก็จะลดลง แนวทางในการเลือกอาชีพก็ง่ายขึ้น การเลือกงานให้ตรงกับความชอบของตัวเองก็สะดวกขึ้น และการก่อเกิดความสุขในชีวิตหลังจากนั้นจึงไม่ใช่เรื่องยากเลยเด็กๆ สามารถใช้หนังสือเล่มนี้ศึกษาเป็นแนวทางและจะได้เชื่อมั่นว่า รวยในวัยเรียน ทำได้จริง พี่ๆ วัยทำงานก็สามารถนำมากระตุ้นตนเองให้ลุกขึ้นมาทำสิ่งแตกต่างจากที่เป็นอยู่ เพื่อความสำเร็จที่มากขึ้น และผู้ปกครองก็สามารถนำน้องนานิมาเป็นไอดอลแก่บุตรหลาน โดยหยิบหนังสือเล่มนี้ส่งให้อ่าน ซึ่งง่ายกว่าและไม่ต้องเสียพลังงานเสียงพร่ำบ่นนี่แหละที่อาจเป็นจุดเปลี่ยนของประเทศ จากเทรนด์ที่วัยรุ่นส่วนใหญ่ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ กลายมาเป็นยุคที่คนรุ่นใหม่คิดถึง ความมั่งคั่ง ก่อนจะเล่าเรียนจบ!Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "สร้างเงินล้านก่อนเรียนจบ":


londonme.onlinedlmbooks.website

©2011-2015 | DMCA | Contact us